Ks. Marek Prus

Ks. Bp. Johannes Kapp i ks. Marek Prus
- uroczystość bierzmowania w kościele
Św. Elżbiety - Hanau

Marek Prus, syn Mieczysława i Joanny Golemiec, urodził się 8.04.1963 w Lipnicy Murowanej. Po ukończeniu ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Gosprzydowej, a następnie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku został przyjęty, po zdaniu egzaminów wstępnych na Wydział Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie.

Idąc jednak za głosem powołania 17.09.1982 rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Studia filozoficzno-teologiczne zakończył uzyskaniem stopnia magistra teologii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a następnie 12.06.1988 przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

Przez kolejne 4 lata był wikariuszem w parafii Św. Bartłomieja w Szczurowej a potem w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. W tym czasie katechizował w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tarnowie oraz pogłębiał swoją wiedzę teologiczną w Studium Licencjackim Instytutu Teologicznego w Tarnowie.

1.08.1996 przyjął propozycję pracy duszpasterskiej w diecezji Fulda w Niemczech. Przez następne 2 lata pracował jako wikariusz w niemieckiej parafii Św. Elżbiety w Hanau a równocześnie kontynuował naukę języka niemieckiego w Instytucie Goethego we Frankfurcie nad Menem uzyskując Niemiecki Dyplom Językowy dla Obcokrajowców tegoż Instytutu.

Kościół w parafii pw. Św. Krzyża w Zierenbergu

Od 1.08.1998 jest proboszczem niemieckiej parafii pw. Św. Krzyża w Zierenbergu w północnej Hessji.
Od 01 lipca 2004 sprawuje on również opiekę duszpasterską nad drugą niemiecką parafią, która obejmuje miasto Wolfhagen wraz z okolicznymi miejscowościami. Po tym jak tamtejszy proboszcz Klaus Dieter Nientiedt, ze względów zdrowotnych, przeszedł na wcześniejszą emeryturę, Biskup Fuldy powierzył jego opiece katolików należących do tejże parafii. Patronką parafii w Wolfhagen, liczącej ponad 1800 osób, rozsianych na terenie większym obszarowo od niejednej polskiej gminy, jest Matka Boża. Trzon tej drugiej parafii, nad którą ks. Prus już od dłuższego czasu roztacza kapłańską opiekę, stanowią Niemcy Karpaccy, którzy przybyli tu przed ponad 15 laty (około roku 1990) z terenów obecnej Ukrainy (pogranicze Rumunii i Węgier). Przynieśli oni ze sobą nie tylko specyficzny dialekt szwabsko-austriacki ale również inną niż typowo niemiecka, bliższą naszej polskiej, pobożność.

Obie parafie księdza Marka Prusa: Św. Krzyża w Zierenbergu i Matki Bożej w Wolfhagen, są parafiami, które powstały dopiero po wojnie. W roku 2006 obchodzić one będą swoje 60-lecie. Wcześniej na tych terenach - od czasu reformacji - mieszkali tylko protestanci. Tuż po drugiej wojnie światowej przybyli tu Niemcy, przymusowo wysiedleni z terenów Czeskich Sudet, Górnego i Dolnego Ślaska oraz z Pomorza. Oni to przynieśli na te tereny wiarę katolicką. Dziś też katolicy są tu mniejszością, bo stanowią tylko 10 % mieszkańców.

Współpraca i stosunki wzajemne układają się bezproblemowo, tym bardziej, ze dużo małżeństw stanowią tzw. małżeństwa mieszane: katolicko-protestanckie.

Jako motto kapłańskiego życia przyjął słowa: "Byleby tylko Chrystus na wszelki sposób był głoszony; ja się z tego raduję i radował będę". (Flp 1, 18)