Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi - 02.06.2018

"Skąd jesteś, o Pani, pytają dzieci
Ja z nieba przychodzę upomnieć ludzi..."

W pierwszą sobotę czerwca licznie zgromadziliśmy się na nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi. Mszę św. koncelebrowaną sprawowali kapłani - ks. Piotr Drewniak - Diecezjalny Konserwator Zabytków, ks. Piotr Pasek - dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie oraz ks. Tadeusz Cetera.

Homilię wygłosił ks. Piotr Drewniak. Nawiązując do objawień fatimskich, zwrócił uwagę na konsekwencje wynikające z odchodzenia ludzi od wiary w Boga. Człowiek staje się obojętny na bliźnich, egoizm zamyka serce, a chęć posiadania i zazdrość buduje mury nienawiści i zła.


Maryja w Fatimie wzywa do powrotu na drogę wiary, do pokutowania za grzechy i do modlitwy różańcowej. Ona, jak dobra Matka oręduje za nami i wskazuje najprostszą drogę do Boga. Jest nam szczegó?nie bliska i powinna być dla nas wzorem, choć czasem myślimy, że to wzór dla nas nieosiągalny. A przecież została wezwana z ludu, zaproszona do uczestnictwa w dziele zbawienia, wyróżniona w doświadczeniu wiary. Maryja bez wahania przyjęła Bożą wolę. Całe Jej życie było potwierdzeniem bezwarunkowego zaufania Bogu i odpowiadania "TAK", na każde, po ludzku myśląc nawet nielogiczne, Boże obietnice.

Wiara rodzi się ze słuchania. Na potwierdzenie tych słów, kaznodzieja przytoczył przykłady z Biblii - osobę Abrahama, który uwierzył i w późnej starości został pobłogosławiony potomstwem; królewskiego urzędnika z Kafarnaum, którego syn został uzdrowiony. W obu przypadkach ludzie przyjęli z wiarą Boże Słowo, a Bóg wynagrodził tę wiarę, czyniąc rzeczy po ludzku niemożliwe.

Wiara rodzi się i umacnia poprzez słuchanie Bożego Słowa. Poprzez czytanie i rozważanie Pisma św., poprzez czynne uczestniczenie we wspólnocie Kościoła, przyjmowanie sakramentów św., czerpanie z daru Eucharystii. W tym kontekście zapytał: Jaka jest twoja wiara? Czy czytasz Pismo św.? Jak uczestniczysz we Mszy św.?

   

Ks. Drewniak wyraził uznanie dla twórców gosprzydowskiej świątyni, która powstała pod koniec XVII wieku. Podziękował wspólnocie parafialnej za troskę o Dom Boży, o zachowanie go w doskonałym stanie, dzięki licznym remontom i renowacjom. Słowa wdzięczności skierował pod adresem ks. Proboszcza, który z wielką starannością dba o zachowanie wyjątkowego piękna tego zabytku, równocześnie przystosowując go do oczekiwań współczesnego człowieka. Podkreślił, że największą wartością i pięknem tego miejsca jest to, że stanowi ono Dom Boży. To miejsce uświęcone obecnością Chrystusa i Jego Matki, która od kilkuset lat jest tu w sposób szczególny czczona. To miejsce uświęcone modlitwą wielu pokoleń ludzi, którzy tu spotykają Boga, karmią się Chlebem Eucharystycznym, umacniają swoją wiarę przyjmując sakramenty św., powierzają swoje życie, zanosząc przez wstawiennictwo Maryi, swoje prośby do Boga.

Po Mszy św. z kościoła wyruszyła procesja z figurą Matki Bożej. Rozważając tajemnice różańcowe powierzaliśmy Bogu sprawy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i całego świata. Z modlitwą i pieśnią na ustach dotarliśmy do ołtarza polowego w ogrodzie różańcowym. Po powrocie do kościoła został odśpiewany apel jasnogórski, a następnie kapłani udzielili zebranym błogosławieństwa. Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował ks. Piotrowi Drewniakowi oraz ks. Piotrowi Paskowi za przyjęcie zaproszenia, celebrę Mszy św. i wspólną modlitwę.