Środa Popielcowa - 06.03.2019

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Po okresie karnawału weszliśmy w okres Wielkiego Postu. Środa popielcowa rozpoczęła czas pokuty i nawrócenia. Przyjmując popiół na nasze głowy stajemy wszyscy jako grzesznicy potrzebujący Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia.

Modlitwa, post i jałmużna - oto najważniejsze dobre uczynki, które umożliwiają przemianę serca. Do ich spełniania zachęcał w homilii ks. Tadeusz Cetera. Modlitwa to okazja do nieustannego przebywania w obecności Boga. Regularne odmawianie codziennej modlitwy, częste uczestniczenie we Mszy św., w nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali to okazja do refleksji nad własnym życiem. Dobrze przeżyte rekolekcje dają również możliwość konfrontacji naszego życia ze Słowem Bożym.

Jałmużna to bezinteresowny dar udzielony drugiemu człowiekowi. Jest nią nie tylko pomoc finansowa, rzeczowa, ale również obecność, rozmowa, poświęcony bliźniemu czas.

Post to rezygnacja z czegoś i ofiarowanie tego wyrzeczenia Bogu. Ograniczenie spożywania posiłku i używek, ograniczenie korzystania z komputera, internetu, telefonu, po to, aby jeszcze bardziej mieć czas dla drugiego człowieka, dla bliźniego. To również okazja kształtowania charakteru.

Ks. Proboszcz życzył, aby okres Wielkiego Postu był czasem duchowego wzrostu. Aby pobudzał do modlitwy i wskazywał na nowo drogę do Boga i do drugiego człowieka.