Wierzę w Kościół Chrystusowy - forum Rad Parafialnych – 19.11.2022

Temat programu duszpasterskiego na rok liturgiczny 2024 był hasłem pierwszego Forum Rad Parafialnych, które odbyło się 19 listopada 2022 r. w arenie „Jaskółka” w Tarnowie. Na zaproszenie ks. Michała Dąbrówki – Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie odpowiedziało ponad 1100 osób, również przedstawiciele naszej parafii.

Warto wspomnieć, że od czwartku 17.11 do soboty 19.11, podczas Forum Młodzieży i Forum Rad Duszpasterskich, dbały o porządek również wolontariuszki z Gosprzydowej: Karolina, Justyna i Zuzanna.


Forum Rad Parafialnych w sobotę 19 listopada rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bpa ordynariusza Andrzeja Jeża, w koncelebrze ponad 100 kapłanów.

Ks. Biskup wyraził szczerą radość z tak licznej obecności przedstawicieli parafii z całej diecezji. Podkreślił, że jest to bardzo ważne, w dobie bezwzględnej walki z Kościołem i z wartościami, które tak naprawdę chronią człowieka. Pasterz Diecezji przypomniał na jakim polu Kościół jest aktywny, co w Kościele jest istotne. Przede wszystkim Kościół, ma wymiar zbawczy, daje człowiekowi Chrystusa, prowadzi swoich członków do zbawienia.

My, członkowie Rad Parafialnych, swoją obecnością tutaj potwierdzamy, że nie chcemy stać z boku. Jako członkowie wspólnoty Kościoła, włączamy się w jego życie. Nie jesteśmy biernymi obserwatorami, ale odpowiedzialnie podejmujemy zadania w życiu naszych małych wspólnot parafialnych.


Duchowy ojciec rodziny parafialnej – Proboszcz – jest głową organizmu, przewodnikiem wspólnoty. Jest szafarzem sakramentów świętych, głosi Słowo Boże, prowadząc swoich parafian drogą ku zbawieniu. Osoby świeckie, ze względu na przyjęty sakrament Chrztu św. są współodpowiedzialne za ten Kościół, za dynamizm i rozwój życia chrześcijańskiego, za zbawienie swoje i innych. Ks. Biskup podkreślił, że potrzebna jest owocna współpraca kapłana z osobami świeckimi, która polega na uważnym słuchaniu i dialogu. Te zaś prowadzą do rozeznania potrzeb, zwłaszcza duszpasterskich. >/p>

Aby tak mogło się stać, członkowie Rady muszą być blisko Chrystusa, muszą wsłuchiwać się w Jego głos, a także być blisko swoich współbraci w parafii. Ważny jest przykład życia chrześcijańskiego, świadectwo wiary i przestrzegania Bożych przykazań. A pole do działania jest bardzo szerokie. W naszych wspólnotach jest wielu obojętnych, którzy stoją z boku; przybywają nowi mieszkańcy, są też i zdeklarowani przeciwnicy. Wiara i miłość do Boga i do ludzi stanowią fundament działań podejmowanych wspólnie dla dobra parafii.


Ks. Biskup podziękował za podjęcie trudu pracy na rzecz wspólnot parafialnych. Zachęcił do gorliwej służby wynikającej ze szczerej miłości do Kościoła oraz do stawania w obronie wartości, które bronią człowieka i stoją na straży rodziny.

Po przerwie uczestnicy Forum wysłuchali wykładu ks. Artura Mularza, Dyrektora Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji. Ks. Dyrektor podkreślił, że Jezus pokazuje nam wspólnotę i zaprasza do niej każdego. Zachęcił do spotkania z Jezusem na adoracji, do czytania Biblii, do bycia z bliźnim i dla bliźnich.


Prof. Aleksander Bańka z archidiecezji katowickiej mówił jak dzielić się Chrystusem we wspólnocie Kościoła, a następnie ks. Michał Dąbrówka – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego przedstawił rolę świeckich w Kościele, która ma swój fundament w sakramencie chrztu św. Podkreślił, że wiara jest wyborem osobistym, ale nie jest sprawą prywatą. Proboszcz jest głową parafii. Jednak, aby organizm Wspólnoty dobrze funkcjonował potrzebuje oczu, uszu, rąk, nóg i serca. Te role spełniają parafianie, zwłaszcza członkowie Rad Parafialnych, których twórcza posługa polega na:

1/. Aktywności ewangelizacyjno – misyjnej;
2/. Delegowaniu obowiązków;
3/. Współtworzeniu aktywności w oparciu o kompetencje członków.

Tego życzył ks. Michał Dąbrówka uczestnikom spotkania.

Ostatnim punktem, zamykającym Forum Rad Parafialnych, była adoracja Najświętszego Sakramentu oraz błogosławieństwo.