Sprawozdanie Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła

Sprawozdanie Finansowe Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła w Gosprzydowej
od początku działalności do końca grudnia 2003 roku.

Miniony rok 2003 przeszedł już do historii. Rok ten zapisał się w naszej parafii jako szczególnie ważny. Zadanie priorytetowe jakie stanęło przed parafią, a szczególnie przed zawiązanym w październiku 2002 roku komitetem, zwane ogólnie remontem dachu kościoła, zostało wykonane. Zrealizowane zostały zadania, które rok temu wydawały nam się nie do pokonania.

Prace określone w kosztorysie na kwotę prawie 400 tys. zł zostały zamknięte środkami finansowymi w kwocie 115 584 zł oraz niewymierną wartością robocizny.

Prześledźmy zatem jeszcze raz to, co wspólnie zostało wykonane:

1/ Remont dachu kościoła

Wartość kosztorysowa tego zadania oszacowana została na kwotę 361 tys. zł.

Zrealizowane zostały wszystkie zadania określone w kosztorysie. Wydatkowano na remont kościoła 80 000 zł w gotówce. Większość prac została wykonana we własnym zakresie przy wielkim zaangażowaniu parafian.

Środki finansowe wydatkowano szczególnie na:

Tu pragniemy podziękować jeszcze raz wszystkim członkom komitetu zaangażowanym w pozyskiwanie drzewa, organizowanie jego ścinki, transportu do tartaku oraz gromadzenia na placu kościelnym. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom drzewa oraz parafianom, którzy na prośbę komitetowych przyłączali się ochotnie do wymienionych prac. To dzięki zaangażowaniu tych osób zaoszczędzono znaczne środki finansowe.

Dziękujemy miejscowym stolarzom za solidne wykonanie gontów.

Należy również podziękować wszystkim parafianom, którzy poważnie potraktowali zadanie odpracowania roboczej dniówki na rzecz kościoła. Wielu z nich przepracowało po kilka dni. Nie jest możliwym oszacowanie wartości przepracowanych dniówek, tym bardziej, że różnorodność wykonywanych prac była duża. Dzięki tak zorganizowanej pracy na placu budowy wciąż panował porządek i nie zachodziła potrzeba opłacania robotników pomocniczych ze środków parafialnych.

2/ Wymiana instalacji odgromowej - pochłonęła kwotę 2 900 zł.

3/ Wymiana instalacji elektrycznej w kościele. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 8 710 zł.

4/ Ogrodzenie.

Porządkowanie placu kościelnego szczególnie uwidoczniło potrzebę wykonania nowego ogrodzenia. Wykonano wszystkie nowe solidne betonowe fundamenty pod słupki oraz szerokie schody. Na tak przygotowane fundamenty przymocowano nowe słupki, rygle, położono nowe gonty. Całość prac związanych z wykonaniem nowego ogrodzenia to koszt 6 170 zł.

5/ Na iluminację oświetleniową kościoła wydatkowano 4 745 zł.

6/ Zakupiono nowy wzmacniacz głośnikowy za kwotę 1 950 zł.

7/ Rozpoczęto remont dzwonnicy.

Na wykonanie dokumentacji oraz fundamentów wydatkowano już kwotę 5 200 zł. W kwocie tej mieści się zakupiony już środek do konserwacji drewna i gontów za kwotę 1 550 zł.

8/ Wykonany został kosztorys odnowienia drewnianej polichromii w kościele

Kosztorys stanowi nieodzowny załącznik ubiegania się o przyznanie dotacji na ten cel w przyszłości. Kosztorys ten został wykonany przez specjalistów w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki za kwotę 1 500 zł.

Na inne różne wydatki związane z prowadzeniem w/w prac wydatkowano kwotę 4 409 zł.

Łącznie wydatkowano 115 584 zł.

Na koncie parafialnym zgromadzona została kwota; 140 996 zł. W tym:

Pozostała na koncie kwota 25 412 zł.

Podsumowując całość wykonanych prac należy również wspomnieć o wielu trudnościach z którymi na co dzień borykał się komitet.

Dotyczyły one przede wszystkim zabiegania o pozyskiwanie środków finansowych, gromadzenia dokumentacji, kompletowanie wniosków, codziennego organizowania grup pracowników do prac przygotowawczych, dokonywania zamówień, zakupów i transportu środków konserwujących i innych materiałów. Narzucone przez wykonawcę tempo prac powodowało, że potrzeby te musiały być zaspokajane niezwłocznie. Wiązało się to z poświęceniem na ten cel wielu godzin a nawet dni choć nie zawsze dostrzec można było wymierne efekty tych starań.

Komitet dziękuje serdecznie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w prace remontu.

Liczymy na dalsze zrozumienie i współpracę przy podejmowaniu kolejnych zadań w bieżącym roku.

Na rok 2004 przewidziane są następujące prace:

Wykonano również wstępny kosztorys prac i złożono wniosek do Ministra Kultury o dofinansowanie odnowienia polichromii kościoła.