Sprawozdanie Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła

Społeczny Komitet Renowacji Kościoła podaje poniżej informacje dotyczące przebiegu prac związanych z przebudową dzwonnicy.

Firma Pana Tadeusza Lasoty rozpoczęła prace 19 kwietnia br. W toku rozbiórki starych elementów okazało się, że nie będą one nadawać się do wykorzystania z powodu znacznych zniszczeń. Praktycznie okazało się, że konieczna była wymiana wszystkich elementów w związku z czym konieczne było pozyskanie i obróbka brakującego drzewa i desek oraz zakup środków konserwujących - co znacznie zwiększyło koszty budowy.

Prace remontowe przy dzwonnicy
trwały niespełna miesiac.

Dnia 6 maja 2004 r. w konstrukcji dzwonnicy zawieszono odnowione dzwony oraz zainstalowano elektroniczny napęd. Konstrukcja jest przygotowana do ewentualnego zawieszenia trzeciego dzwonu w przyszłości. W tym dniu o godz. 22,10 odbyła się pierwsza próba elektronicznego bicia dzwonów, która pomyślnie została zakończona o godz. 23.10. Zainstalowanie elektronicznego napędu stało się możliwym dzięki ponownej pomocy finansowej przekazanej z niemieckiego Zierenberga. Ks. Marek Prus do życzeń wielkanocnych dołączył od swoich parafian i Siebie kolejną ofiarę w wysokości 1 tysiąca euro z przeznaczeniem na ten cel. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Ks. Markowi za wszelkie dobro, które spływa za Jego pośrednictwem na naszą parafię.

Uzupełnienie brakującej kwoty dokonała Pani Elżbieta Tokarska. W imieniu Komitetu pragniemy Jej serdecznie podziękować za pełne zrozumienie, życzliwość oraz znaczące wspieranie finansowe podejmowanych przez nas prac zarówno przy kościele, iluminacji oświetleniowej oraz obecnie przy dzwonnicy. Serdeczne Bóg zapłać.

Po zakończonych pracach budowlanych teren został uporządkowany, pozostały materiał został zabezpieczony. Wykonano również odwodnienie przy kościele. Zniwelowano teren po starej dzwonnicy, usunięto stare fundamenty, wywieziono gruz oraz uzupełniono brakującą część ogrodzenia.

Nad całością przedswięwzięcia czuwał wciąż, włączając się w każde prace Przewodniczący Komitetu Pan Eugeniusz Stochel.

Pragniemy również serdecznie podziękować naszej wiernej fotoreporterce Pani Ewie Prus za towarzyszenie ekipie remontowej z aparatem fotograficznym, w efekcie czego na stronie parafialnej http://www.gosprzydowa.pl znalazła się pełna dokumentacja fotograficzna z przebiegu prac.

Reasumując, zaplanowane w pierwszym etapie i najważniejsze prace zostały wykonane. Koszt przebudowy dzwonnicy znacznie zwiększył się z uwagi na znaczne zniszczenie drzewa i konieczność wymiany całości materiału.

Odnowiona dzwonnica

Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 31 tys. zł., z czego najważniejsze to:

Na konto parafialne wpłynęło w I półroczu 14.730 zł. z czego 6.170 zł. spoza parafii a to:

Z parafii wpłynęło 8.160 zł. Wpłat dokonało 58 rodzin. 400 zł pozyskano za sprzedaż starego drzewa z dzwonnicy na opał.

Aktualny stan konta parafialnego to kwota około 9 tysięcy złotych.

W dalszej kolejności chcielibyśmy przystąpić do remontu generalnego organów. Prace te wiążą się jednak ze znacznymi kosztami finansowymi. Wg rozeznania z fachowcami pan organista przedstawił wstępny kosztorys tych prac na kwotę 20-25 tysięcy złotych. Aktualnie nie można rozpocząć tych prac z uwagi na brak środków finansowych.

Planowane jest również wykonanie ogrodzenia na cmentarzu. Zakłada się by ogrodzenie to miało taką samą formę jak ogrodzenie wokół kościoła. Na ten cel posiadamy materiał. Część pochodzi z odzyskanego drewna dębowego z rozbiórki dzwonnicy z przeznaczeniem na wyrób słupków ogrodzeniowych, posiadamy drzewo dębowe pozostałe po wykonaniu ogrodzenia kościelnego, oraz ok. 3,5 tys. szt gontów do krycia ogrodzenia. Gonty te w najbliższym czasie muszą być poddane konserwacji i zostaną składowane w dzwonnicy. Wiele prac mogliby wykonać parafianie. Jednak koszty finansowe są nieuniknione.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie dalszych wpłat. Szczególnie prosimy rodziny, które nie dokonały jeszcze żadnej wpłaty na rzecz prowadzonych prac przy kościele. Każda wpłata będzie stanowić cenny wkład w podejmowane dzieło.

Wszystkim , którzy w jakiejkolwiek formie włączyli się w wykonywane prace oraz wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Bóg zapłać

Skarbnik Komitetu: Maria Kurek
Przewodniczący: Eugeniusz Stochel