Sprawozdanie Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła

Sprawozdanie Finansowe Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła w Gosprzydowej
za rok 2004.

Minął kolejny rok działalności Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła, kolejny rok prowadzenia prac remontowych w obrębie kościoła parafialnego oraz jego otoczenia. Sięgając do ubiegłorocznie przedłożonych planów na rok 2004 - możemy stwierdzić, że wykonano wszystkie zaplanowane zadania.

Najważniejszym zadaniem roku była przebudowa dzwonnicy.

W nowy rok 2004 wstąpiliśmy z kwotą 25.412 zł. pozostałą na koncie parafialnym z roku 2003. Na stanie znajdowała się też pewna ilość drzewa i desek niezbędnych do przebudowy dzwonnicy.

Do prac przystąpiono wczesną wiosną bo już w połowie kwietnia. W trakcie rozbiórki okazuje się, że stare elementy drewnianej konstrukcji dzwonnicy nie będą nadawać się do ponownego wykorzystania. Po uzyskaniu pozwolenia nadzoru budowlanego na wymianę wszystkich elementów na nowe niezbędnym staje się szybkie dokupienie brakującego materiału. Prace przebiegały sprawnie i tak na wykonanych jesienią 2003 r. fundamentach z końcem kwietnia staje nowa dzwonnica.

Łączny koszt przebudowy dzwonnicy to kwota 23.500 zł.

Zaznaczyć tu należy, że w kwocie tej mieści się:

Wartość kosztorysowa przebudowy dzwonnicy opiewała na kwotę 37 tys. zł. i nie uwzględniała wymiany wszystkich elementów.

Czyszczenie dzwonów oraz zainstalowanie ich elektronicznego napędu

Wraz z prowadzonymi pracami przy budowie dzwonnicy, niezbędnym stało się odnowienie ściągniętych dzwonów oraz uzupełnienie ich ubytków.

Podjęto ważną choć przez wielu, uważaną za niesłuszną decyzję o zainstalowaniu elektronicznego napędu dzwonów. Zmobilizowani jednak znaczną pomocą finansową z zaprzyjaźnionego Zierenberga i miejscowego sponsora zadanie to zostaje wykonane. I tak od 6 maja elektroniczny napęd uruchamia nasze dzwony 3 razy dziennie, niosąc ich głos we wszystkie strony naszej parafii.

Koszt zainstalowania tego urządzenia to kwota 6 000 zł.

Po doliczeniu różnych drobnych wydatków w kwocie 1 500 zł. - na koncie parafialnym po pierwszym półroczu pozostało niespełna 9 000 zł.

Remont organów

Po przedstawieniu kolejnego zaplanowanego zadania jakim jest remont zabytkowych organów i skierowanym przez Księdza Proboszcza apelu o wpłaty finansowe na ten cel następuje pełna mobilizacja parafian, którym leży na sercu piękny śpiew w naszym kościele.

Przedłożony przez wykonawców tj. Firmę "Strojenie i Naprawa Organów - Sławomir Piotrkowski" z Modlnicy - ostatecznie wynegocjowany kosztorys za wykonanie remontu organów - to kwota 23 000 zł.

Prace konserwatorskie zostają podzielone na trzy etapy albowiem obawiano się, iż nie będziemy w stanie zebrać całości kwoty. Udało się jednak zebrać w krótkim czasie całość kwoty tak, by można było podjąć decyzję na wykonanie całości prac. Pierwszy etap rozpoczęto z początkiem września a ostatni, trzeci zakończono już 18 listopada.

Zainteresowanym podaję iż organy piszczałkowe znajdujące się w naszym kościele zostały wybudowane przez firmę Rieger w 1901roku. Organy posiadają trakturę mechaniczno-stożkową. Manuał posiada pięć głosów.

Firma Piotrowscy z Modlnicy przeprowadziła remont całego instrumentu i dobudowała jeden głos do pedału.

Remont organów polegał na:

Całość prac związanych z remontem organów w kwocie 23 000 zł. została w terminie wypłacona.

Na wszystkie wymienione prace firma udzieliła pięcioletniego okresu gwarancji. Cieszymy się, że Pan Organista ma aktualnie sprawny sprzęt i wierzymy, że uczyni wszystko, by śpiew w naszym kościele wciąż się doskonalił.

Inne prace remontowe

Oprócz tych dużych zadań prowadzone były na bieżąco inne, które nie zawsze dawały widoczne efekty ale były niezbędne. I tak:

Środki wydatkowane wyżej wymienione prace to kwota niespełna 5 000 zł.

Na koncie parafialnym zgromadzono w 2004 roku kwotę 60 023 zł . Z czego:

Łącznie przerobiono w 2004 roku kwotę 59 286 zł.

Do dnia 31 grudnia na koncie parafii znajduje się kwota zaledwie 700 zł. W tym dniu długotrwałe starania Zarządu Komitetu o pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury - Departamentu Ochrony Zabytków w Warszawie zostają uwieńczone sukcesem. Po ubiegłorocznej odmowie Ministra Kultury o dofinansowanie naszych prac, wniosek zostaje rozpatrzony ponownie. Poparty mocnymi dokumentami, kosztorysem powykonawczym oraz dokumentacją fotograficzną z przebiegu prac, znajduje uznanie w Ministerstwie albowiem otrzymana przez nas kwota to maksymalne 50% udokumentowanych rachunkami kosztów remontu. Przyznana nam kwota 39 599 zł. zostaje umieszczona w całości na lokacie terminowej. Kwota ta stanowi pokaźny zastrzyk finansowy i mobilizuje nas do dalszych prac. Decyzję o jej przeznaczeniu podejmie Komitet w terminie późniejszym.

Wcześniej, bo w miesiącu maju dokonano rozliczenia finansowego przyznanej nam w roku ubiegłym dotacji w kwocie 25 000 zł. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Na przestrzeni dwóch lat parafia złożyła 69 100 zł., co stanowi 30% ogólnie zebranych środków.

Na listę ofiarodawców spoza parafii wpisało się 59 sponsorów - na kwotę 48 781 zł. z czego Parafia Zierenberg - 26 680 zł.

Zabiegi Zarządu Komitetu w pozyskiwanie środków przyniosły nieoczekiwane rezultaty. Kwota 96 600 zł. to środki pozyskane z dotacji Ministerstwa, Kurii Biskupiej, sprzedaży działki oraz z różnych firm i stanowią 50% zgromadzonych środków.

Reasumując przebieg prowadzonych na przestrzeni ostatnich dwóch lat prac należy stwierdzić , że dobrze wykorzystaliśmy miniony czas. Pragniemy gorąco podziękować Ks. Proboszczowi za pełną akceptację podejmowanych przez nas zadań, wszystkim członkom Komitetu za zaangażowanie i olbrzymi wkład robocizny.

Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy poważnie potraktowali prowadzone przez nas prace wnosząc w nie swój wkład finansowy oraz niewymierny trud robocizny.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli spoza parafii, którym tak głęboko na sercu leży piękno naszego kościoła. Kościoła w którym Króluje Nasza Matka - Gosprzydowska Pani. Wierzymy, że otacza Ona nieustanną opieką wszystkich, którzy wsparli dzieło remontu jakąkolwiek pomocą i życzliwością.

Nie ustawajmy w drodze... Przed nami jeszcze tak wiele do zrobienia. Liczymy na dalszą współpracę i zrozumienie przy podejmowanych przez Komitet kolejnych zadaniach.

Maria Kurek - Skarbnik
Eugeniusz Stochel - Przewodniczący