Sprawozdanie Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła

Sprawozdanie Finansowe Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła w Gosprzydowej
za rok 2006.

Minął kolejny czwarty rok działalności. Zarząd Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła w Gosprzydowej. Zarząd Komitetu podaje poniżej informacje dotyczące przebiegu prac w 2006 roku.

Wczesną wiosną podjęto starania w celu wykonania "Programów konserwatorskich" i kosztorysów na remont ołtarzy. Wykonane zostały wstępne programy na wszystkie ołtarze i ambonę.

Uzyskano Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie na rozpoczęcie prac renowacyjnych przy Ołtarzu Serca Jezusowego. Prace rozpoczęły się w miesiącu maju i trwały równocześnie z kontynuacją konserwacji drugiej części polichromii .

Prace konserwacyjne prowadził Konserwator Dzieł Sztuki Tomasz Dziurawiec z Rzeszowa pod kierunkiem rzeczoznawcy Pana Profesora ASP w Krakowie Mariana Paciorka.

W miesiącu lipcu prace zostały uwieńczone protokołem odbioru i zostały sfinalizowane w całości. Ołtarz Serca Jezusowego został sfinalizowany dzięki złożonej ofierze przez Ks. Marka Prusa wraz z Parafią Zierenberg oraz znacznej ofierze pewnej rodziny z Gosprzydowej a pragnącej pozostać anonimową.

Jesienią rozpoczęto kolejny etap prac tj. renowację Ołtarza Ukrzyżowania oraz olejnego obrazu Św. Antoniego. Ołtarz Ukrzyżowania został rozmontowany a poszczególne elementy zostały zabrane do pracowni konserwatorskiej. Aktualnie wykonawcy przystąpili do składania ołtarza. Zadanie to zostało podjęte dzięki staraniom Zarządu Komitetu Renowacji Kościoła i pozytywnym załatwieniem wniosku i przyznaniem nam grantu finansowego w wysokości 20.000 zł przez Fundację Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Polska Wieś 2000 w Warszawie. Zaznaczyć należy że zarząd nie ustawał w poszukiwaniu źródeł pozyskania dodatkowych środków jednakże podstawę do każdego składanego wniosku stanowi własny wkład parafii w dane przedsięwzięcie.

Właściwe rozliczenie przyznanej dotacji i ponownie złożony wniosek pozytywnie zaopiniowany przez konserwatora i władze gminy, znajduje znów uznanie w Zarządzie Fundacji . W miesiącu październiku Przewodniczący i Skarbnik Komitetu podpisują w Warszawie kolejną Umowę na dotację w wysokości 25 tys. zł. przeznaczeniem na renowację Ołtarza Ukrzyżowania. Dotacja ta podlega szczegółowemu rozliczeniu do końca stycznia br.

Pozytywnie zostaje również załatwiony wniosek złożony w miesiącu lutym do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, na dofinansowanie renowacji polichromii. Po zakończeniu II etapu prac i doręczeniu protokołu odbioru otrzymujemy refundację w kwocie 10 tys. zl. Prace w kościele prowadzone były przez zespół konserwatorski zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami i pod ścisłym nadzorem rzeczoznawcy .Jakiekolwiek odstępstwa wykonawcy od ustalonego programu konserwatorskiego mogłyby owocować wstrzymaniem prac i pozbawieniem prawa do ubiegania się o jakiekolwiek dotacje. Dlatego niektóre z etapów prac trwają tak długo ponieważ wiążą się one z doprowadzeniem poszczególnych elementów do pierwotnego stanu technikami znanymi tylko konserwatorom dzieł sztuki.

Równocześnie z prowadzonymi pracami w kościele wykonano wiele prac w obrębie kościoła by poprawić estetykę jego otoczenia. Wspomnieć tu należy o najważniejszych:

Analizując wykonane prace pragniemy przedstawić finansowe zaangażowanie parafian w realizowane przedsięwzięcia. Deklarowaną ofiarę 100 zł rocznie od rodziny wpłaciło niespełna 50 % parafian. tj. ok. 150 rodzin.

W okresie sprawozdawczym 6 rodzin dokonało wpłat po raz pierwszy. Ok. 40 rodzin nie dokonało jeszcze żadnej wpłaty, tyleż samo dokonało wpłaty po 100 zł od początku trwania prac.

Suma wpłaconych kwot z parafii to kwota 28.410 zł. Zaznaczyć tu jednak należy iż jedna wpłata o wartości 10.000 zł znacznie zawyżyła średnią. Wpłynęła również wpłata od zespołu redakcyjnego książki o Gosprzydowej oraz jedna wpłata w kopercie bez adresata oznaczona jako NN.

Spoza parafii wpłynęła kwota 18.350 zł. Dokonało jej 10 rodzin oraz Ks. Marek Prus z parafią Zierenberg w kwocie 15.000 zł.

Ponadto:

Łącznie wpłynęło 111.391 zł.

Na lokacie terminowej z roku ubiegłego pozostawała kwota 30 tys. zł.

Wydatkowano kwotę: 85.012 zł.

W tym:

Aktualnie pozostaje na kwota 57.239 zł. Z początkiem stycznia 50 tys. zł zostało przelane na lokatę terminową.

Na koniec pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy sumiennie corocznie wypełniają obowiązek i kontynuują systematycznie wpłaty. Z pełnym uznaniem dziękujemy tym, których hojność przekracza deklarowaną wysokość i dzięki temu że pozwala im na to ich sytuacja finansowa dokonują wpłat w wyższej wysokości.

Dziękujemy członkom komitetu, którzy aktywnie włączają się i uczestniczą w wykonywanych pracach na zewnątrz kościoła mobilizując i organizując grupy robocze do poszczególnych prac.

Dziękujemy rodzinom przygotowującym posiłki dla zespołu konserwatorskiego oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się i uczestniczyli w realizowanych zadaniach.

Za wszelkie wpłaty finansowe, wsparcie i mobilizację do dalszych prac serdecznie dziękujemy.

Ze swej strony pragniemy dodać, że poszukujemy wciąż nowych źródeł wsparcia finansowego . Aktualnie przygotowywane są dwa wnioski do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz poraz kolejny do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. W związku z tym prosimy o zrozumienie i dokonywanie deklarowanych wpłat by udział środków własnych pozwolił na pozyskiwanie dotacji.

Z poważaniem

Maria Kurek - Skarbnik Komitetu
Eugeniusz Stochel - Przewodniczący