Sprawozdanie Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła

Sprawozdanie z działalności Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła w Gosprzydowej
w roku 2007.

Kolejny piąty rok działalności Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła w Gosprzydowej już za nami. Przy tej okazji Zarząd Komitetu pragnie przedłożyć informacje dotyczące przebiegu prac w 2007 roku jak również przypomnieć w skrócie to co udało się wspólnie w ciągu tych lat wykonać.

Odnowiony Ołtarz Ukrzyżowanego

W miesiącu styczniu i lutym zostają sporządzone dwa wnioski o dofinansowanie prac przy renowacji Ołtarza Ukrzyżowania tj. do Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. W Urzędzie Marszałkowskim nie udaje nam się pozyskać środków ale pozytywna opinia przynosi efekt, że otrzymujemy dotację Urzędu Ochrony Zabytków w wysokości 10 tys. zł. Dotacja ta zasila konto parafialne niezwłocznie po odbiorze prac przez komisję. Komisji odbiorczej przewodniczył Dyrektor Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie Pan Andrzej Cetera.

Wraz z odbiorem Ołtarza Ukrzyżowania Komisja zweryfikowała wstępny program konserwatorski remontu Ołtarza Głównego, przedstawiając równocześnie zalecenia do prowadzenia prac. Z początkiem września otrzymujemy pozwolenie konserwatorskie na rozpoczęcie prac. Termin wykonania ustalony zostaje na dwa lata. W ten sposób uzyskujemy możliwość ubiegania się o dofinansowanie na przestrzeni dwóch lat. Z początkiem września ołtarz zostaje rozmontowany i poszczególne ruchome elementy zostają zabrane do pracowni konserwatorskiej. W pozostałej w kościele części tzw. Szafie ołtarza zostają wykonane odkrywki i wczesną wiosną po ponownej komisji zostaną wszczęte dalsze prace.

Prace w kościele muszą być prowadzone przez zespół konserwatorski zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami i pod ścisłym nadzorem rzeczoznawcy. Jakiekolwiek odstępstwa wykonawcy od ustalonego programu konserwatorskiego mogłyby owocować wstrzymaniem prac i pozbawieniem prawa do ubiegania się o jakiekolwiek dotacje. Dlatego niektóre z etapów prac trwają tak długo ponieważ wiążą się one z doprowadzeniem poszczególnych elementów do pierwotnego stanu technikami znanymi tylko konserwatorom dzieł sztuki.

Wraz z prowadzonymi pracami w kościele zostało wykonanych kilka drobnych ale ważnych prac. Wymienić tu należy:

Zaznaczyć należy że Zarząd Komitetu nie ustawał w poszukiwaniu źródeł pozyskania dodatkowych środków finansowych.

W miesiącu październiku został sporządzony kolejny trzeci wniosek do Fundacji Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Polska Wieś 2000 w Warszawie. Wniosek z prawidłowo załączoną dokumentacją zaopiniowany przez Konserwatora oraz Wójta Gminy zostaje pozytywnie załatwiony i w dniu 5 października Zarząd Komitetu podpisuje w Warszawie umowę na dofinansowanie remontu Ołtarza Głównego. Otrzymana pomoc to kwota 30 tys. zł. Kwota ta niezwłocznie po podpisaniu umowy wpłynęła na konto parafialne i podlega rozliczeniu. Tym samym pozyskane z Fundacji środki w latach 2006 -2007 wzrosły do kwoty 75 tys. zł.

Przedstawiając powyżej prowadzone prace i zabiegi w celu pozyskania środków finansowych przedstawiam poniżej rozliczenie finansowe z posiadanych środków. Ofiarę złożyło 133 rodziny z czego 120 rodzin deklarowana kwotę 100 zł od rodziny, 20 rodzin wpłaciło wyższe kwoty w tym 1 rodzina znaczną kwotę jednak pragnie pozostać anonimową. 3 rodziny mniejsze ale równie cenne ofiary.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy albowiem dzięki tym wpłatom możemy deklarować udział środków własnych do składanych wniosków. Wpłaty te są również motywem i akceptacją podejmowanych zadań.

Suma wpłaconych kwot z parafii to kwota 27 835 zł.

Spoza parafii wpłynęła kwota 3 950 zł. Dokonało jej 10 rodzin oraz nasz rodak Ks. Piotr Pasek.

Dotacja z Fundacji "Polska Wieś 2000" w Warszawie - 30 tys. zł.

Dotacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie - 10 tys. zł.

Kwota pozyskana z odsetek w tym z lokat terminowych - 1 202 zł.

Łącznie wpłynęło 72 987 zł.

Saldo roku ubiegłego to kwota 57 239 zł. z czego na lokacie terminowej 50 tys. zł.

Wydatkowano kwotę: 56 144 zł. w tym:

Tu pragnę dodać iż zakupu żarówek do pająków w kościele oraz zakupu ocieplaczy na ławki pod chórem dokonały osoby prywatne w formie sponsoringu i nie obciążają one wydatków komitetu.

Aktualnie do dyspozycji pozostaje na kwota 74 083 zł. Z czego 69 tys. zł. znajduje się na trzech trzymiesięcznych lokatach terminowych.

Dokonując szczegółowego rozliczenia pragnę w skrócie przedstawić rozliczenie finansowe pięcioletniego okresu działalności komitetu oraz przypomnieć najważniejsze prace, które zostały wykonane.

Lata 2002-2003

Zebrano 140 996 zł. z czego wydatkowano 115 584 zł.

Główne prace to:

Rok 2004

Wpłynęło: 74 210 zł. - wykonano 59 288 zł.

Najważniejsze zadanie roku to:

Rok 2005

Wpłynęło 39 584 zł. wydatkowano 49 047 zł.

Najważniejsze wydarzenia roku 2005:

Rok 2006

Zebrane środki to kwota 111 381 zł. z czego wydatkowano 85 012 zł.

Najważniejsze prace:

Łącznie w okresie pięciu lat zebrano kwotę: 439 158 zł. z czego wydatkowano 365 075 zł. Analizując wpływy nie sposób nie wspomnieć o źródłach ich pozyskania. I tak na listę ofiarodawców wpisało się:

Łącznie spoza parafii zebrano kwotę 293 345 zł. Stanowi to prawie 70 % ogółu zebranych funduszy. Z parafii zebrano łącznie 144 211 zł.

Reasumując powyższe analizy należy stwierdzić, że dobrze wykorzystaliśmy miniony czas. Staraliśmy się również wykorzystać wszelkie możliwości pozyskania środków z zewnątrz albowiem sami parafianie nie byliby w stanie udźwignąć ciężaru przeprowadzonych prac. Każda kwota jest odnotowana i jest wspólnym wkładem w wykonane dzieło. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom bez względu na wysokość dokonanych wpłat, szczególnie zaś pragniemy podziękować tym rodzinom, które dokonują wpłat regularnie.

Z pełnym uznaniem dziękujemy tym, których hojność przekracza deklarowaną wysokość i dzięki temu że pozwala im na to ich sytuacja finansowa dokonują wpłat w wyższej wysokości. Jest to dla nas silnym bodźcem do podejmowania nowych zadań i wyzwań.

Dziękujemy członkom komitetu i wszystkim parafianom, którzy aktywnie włączają się i uczestniczą w wykonywanych pracach na zewnątrz kościoła mobilizując i organizując grupy robocze do poszczególnych prac.

Dziękujemy rodzinom przygotowującym posiłki dla zespołu konserwatorskiego oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się i uczestniczyli w realizowanych zadaniach.

Wierzymy że wszystkich ludzi dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w dzieło odnowy Gosprzydowskiej świątyni, Nasza Matka gosprzydowska Pani otacza nieustanną opieką i pomocą.

Z poważaniem

Maria Kurek - Skarbnik Komitetu
Eugeniusz Stochel - Przewodniczący