Sprawozdanie Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła

Sprawozdanie Finansowe Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła w Gosprzydowej za rok 2008.

Minął kolejny rok prac konserwatorskich w obrębie kościoła parafialnego. Zarząd Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła podaje poniżej informacje dotyczące przebiegu prac w 2008 roku.

Wiosną złożono wniosek do Wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie w rejestr zabytków wyposażenia ruchomego znajdującego się w kościele parafialnym. W świetle nowych przepisów brak takiego wpisu uniemożliwiał pozyskiwanie środków finansowych. Tu pragniemy dodać iż kościół został wpisany w rejestr zabytków tzw. nieruchomych w 1968r. jednakże wyposażenie zostało zinwentaryzowane i wpisane w rejestr Decyzją Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w dniu 06.06.2008r.

Na bieżąco trwały prace przy ołtarzu głównym. Zgodnie z opracowanym programem konserwatorskim i pozwoleniem, prace te rozłożone są na dwa lata i mają być zakończone do końca września 2009r. Tak rozłożone prace pozwoliły na pozyskanie dotacji Urzędu Marszałkowskiego w br. w kwocie 30 tys. zł. Etap prac przewidziany na 2008r został przez komisję konserwatorską odebrany w dniu 01 grudnia 2008r.

Równocześnie trwały prace konserwatorskie przy obrazie MB Gosprzydowskiej - na płótnie wraz z sukienką.

Wczesną wiosną 2009 r. rozpoczną się prace końcowe.

W miesiącu listopadzie pozyskano pozwolenie na konserwację ambony. Jej konserwacja będzie prowadzona równocześnie z II etapem konserwacji ołtarza głównego i stanowić będzie zwieńczenie prac konserwatorsko- malarskich wewnątrz kościoła.

W grudniu złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie o wsparcie finansowe tego zadania.

Na cmentarzu parafialnym została zamontowana i zakonserwowana nowa brama wejściowa. Wzdłuż drogi posadzony został żywopłot oraz tuje od parceli Pana Rudnickiego.

Od miesiąca sierpnia 2008r wszystkie decyzje zarówno merytoryczne jak i finansowe podejmuje Ksiądz Proboszcz. Ks. Proboszcz jest również samoistnym dysponentem konta parafialnego.

Z chwilą komisyjnego przekazania na koncie parafialnym oraz lokatach terminowych pozostawała kwota 68.560,68 zł oraz 1 509 zł w kasie skarbnika. Łącznie 70.069,68 zł.

Dokonując analizy konta parafialnego oraz wpłat do Skarbnika komitetu przedstawiam poniżej rozliczenie finansowe za 2008 rok:

Łącznie wpłynęło: 65 061,68 zł

Stan środków finansowych na koniec 2007 r. - 74 082,81 zł
Obroty roku 2008 - 139 144,49 zł
Wydatkowano w 2008 r kwotę - 84 368.44 zł.

Poniesione wydatki

Aktualnie na koncie parafialnym pozostaje kwota - 54 776,05 zł


Na koniec pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom, którzy sumiennie corocznie wypełniają obowiązek i kontynuują systematycznie wpłaty. Z pełnym uznaniem dziękujemy tym, których hojność przekracza deklarowaną wysokość i dzięki temu że pozwala im na to ich sytuacja finansowa dokonują wpłat w wyższej wysokości.

Dziękujemy członkom komitetu, którzy aktywnie włączają się i uczestniczą w wykonywanych pracach na zewnątrz kościoła mobilizując i organizując grupy robocze do poszczególnych prac.

Nad organizacją i przebiegiem prac pod czujnym okiem proboszcza czuwał zawsze Przewodniczący Komitetu Pan Eugeniusz Stochel. On też organizował miejsca zakwaterowania dla ekipy remontowej w Domu Strażaka zabezpieczając łóżka polowe, śpiwory i inne.

Dziękujemy rodzinom przygotowującym posiłki dla zespołu konserwatorskiego oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażowali się i uczestniczyli w realizowanych zadaniach.

Ze swej strony pragniemy dodać, że parafia poszukuje wciąż nowych źródeł wsparcia finansowego.

Skarbnik Komitetu p. Maria Kurek pilotuje możliwości składania kolejnych wniosków o wsparcie finansowe, kompletuje niezbędne dokumenty, które po akceptacji Ks. Proboszcza zostają złożone w odpowiednich organach. Za tę sumienną pracę na rzecz renowacji kościoła - w pozyskiwaniu środków, pisaniu wniosków, kompletowaniu dokumentów, pisaniu sprawozdań - ks. Proboszcz wyraża p. Marii wdzięczność.

Do każdego wniosku wymagany jest wkład własny. W związku z tym prosimy o zrozumienie i dokonywanie deklarowanych wpłat by udział środków własnych pozwolił na pozyskiwanie dotacji.


Z poważaniem
Ks. Krzysztof Klimczak - Proboszcz
Maria Kurek - skarbnik Społecznego Komitetu Renowacji