Podsumowanie działalności Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła

Pragnę poinformować parafian, że decyzją ks. Proboszcza z dniem 26 maja 2009 po samorozwiązaniu się Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła jego członkowie zostali włączeni w skład Rady Parafialnej, aby dalej wspierać ks. Proboszcza w działalności duszpasterskiej. Przy tej okazji pragnę jeszcze raz podziękować członkom Komitetu za te 7 lat działalności oraz za wszelkie dobro jakie wypracowali dla naszej parafii przyczyniając się do renowacji Kościoła oraz wykonania wielu innych prac dla dobra naszej wspólnoty parafialnej - Bóg Zapłać. Pragnę także podziękować członkom komitetu za podjęcie nowego wyzwania.

Podsumowanie działalności Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła

Gdy w dniu 20 października 2002 r grupa parafian w obecności Ks. Proboszcza Tadeusza Swiderskiego zawiązywała Społeczny Komitet Renowacji Kościoła, jako cel postawiła zadanie remontu dachu kościoła parafialnego. Wybrany został Zarząd, który przetrwał do końca, wykruszyli się tylko niektórzy członkowie . Ogrom prac do wykonania oraz wysoki kosztorys remontu dachu nie przeraził nas. Od niemal pierwszych dni działalności wspólnie z członkami komitetu przystąpiliśmy do obróbki pozyskanego od parafian i ofiarodawców spoza parafii drzewa, za pierwsze pozyskane środki dokupiliśmy brakującą ilość drzewa. Przystąpiliśmy do pozyskiwania środków finansowych, nie tylko od parafian ale również instytucji, fundacji i zakładów.

Wiosną 2003 r na placu przykościelnym pojawiło się ponad 40 tys. sztuk gontów, wykonanych przez miejscowych stolarzy, które to z wielkim zaangażowaniem parafian zostały poddane gruntownej konserwacji. W maju firma Harkabuz z Podsarnia specjalizująca się w tego typu pracach przystąpiła do wymiany więźby dachowej oraz pokrycia dachu nowymi gontami. Po niespełna miesiącu intensywnych prac, mogliśmy stwierdzić iż zadanie zostało wykonane. Po dokonaniu rozliczenia i pozyskaniu środków z Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz uzyskaniu refundacji części kosztów z Ministerstwa Kultury okazało się ,że nie tylko pokryliśmy koszty wymiany ale na koncie parafialnym pozostał pewien zapas środków. Umocnieni duchowo przez JE Ks. Biskupa Wiktora Skworca, wspierani merytorycznie w swych zamierzeniach przez Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie Pana Andrzeja Ceterę, oraz olbrzymim zaangażowaniem parafian oraz ludzi dobrej woli spoza parafii zaczęliśmy podejmować nowe inicjatywy. I tak w 2003 r udało nam się jeszcze wymienić całkowicie instalację elektryczną w kościele, instalację odgromową, wykonać nowe ogrodzenie wokół kościoła oraz iluminację świetlną.

Najważniejsze zadanie 2004 roku to całkowita przebudowa dzwonnicy, czyszczenie dzwonów i zainstalowanie elektronicznego napędu oraz gruntowny remont organów. Na bieżąco trwały prace porządkowe w otoczeniu kościoła, wykorzystywano wszelkie możliwości zdobywania środków finansowych.

Nie sposób tu nie wspomnieć o naszym Rodaku Ks. Marku Prus i jego parafianach w Zierenbergu, którzy na tym etapie prac wspierali nas znaczną ofiarą.

Po dwóch latach działalności mogliśmy z satysfakcją stwierdzić iż dobrze wykorzystaliśmy czas. Efekty tak widoczne gołym okiem mobilizowały do dalszych działań.

Dla gosprzydowskiej parafii kwiecień 2005 r przyniósł niezwykłe wyróżnienie. Nasz odnowiony kościół został uznany za najlepiej zadbany zabytek Małopolski.

Wyróżnienie przyznawane jest przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Gdy Kierownik tarnowskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków, Pan Andrzej Cetera zaproponował zgłoszenie kościoła do konkursu, nie wierzyliśmy w sukces przedsięwzięcia. Radosna wiadomość z trudem docierała do świadomości: że nasz kościół wyróżniony w prestiżowym ogólnopolskim konkursie - jako najlepiej zadbany obiekt Małopolski !!! Komisja konkursowa uzasadniła swą decyzję w następujących słowach: "za wzorowo przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie (...) podkreślające wyjątkowe walory architektoniczne i ekspozycyjne w krajobrazie." W ten niezwykły sposób został uhonorowany trud i wysiłek całej parafii. To czytelny znak, że trud i wysiłek został zauważony i doceniony także przez innych. To widoczny znak i opieka naszej Gosprzydowskiej Pani, która tutaj właśnie zechciała mieć swoje mieszkanie. Pamiątkowy dyplom i emblemat wiszą w przedsionku gosprzydowskiej świątyni. Bycie laureatem tak prestiżowego konkursu zmobilizowało nas do podjęcia kolejnego wyzwania i wejścia z pracami konserwatorskim do wnętrza kościoła. Wspierani przez tak przyjaznego nam na każdym etapie prac "konserwatora Pana Andrzeja Ceterę, po uzyskaniu stosownych pozwoleń oraz wyborze wykonawcy którym został Pan Tomasz Dziurawiec oraz Pani Zofia Dziurawiec z Rzeszowa rozpoczynamy I etap odnowienia polichromii kościoła. Równocześnie trwają prace przy ociepleniu strychu, zniwelowaniu terenu przykościelnego, odwodnieniu.

Komitet uczestniczy również w inicjatywie OSP dotyczącej ufundowania dzwonu Florian, poświęconego uroczyście przez Ks. Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca w maju 2005r.

W roku 2006 kontynuowane są dalsze prace odnowy polichromii. Po zakończeniu i komisyjnym odbiorze prac , znów z pewnym zapasem środków, gdyż na odnowę polichromii otrzymaliśmy dofinansowanie WUOZ w Krakowie oraz ponownie zasilonych środkami finansowymi od parafian z Zierenberga przystąpiono do odnowienia Ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa. Starania Zarządu Komitetu o pozyskiwanie wciąż nowych źródeł finansowych przynoszą nieoczekiwane rezultaty. Złożony przez nas wniosek w Fundacji Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Polska Wieś 2000 w Warszawie znajduje wyróżnienie wśród tysiąca złożonych wniosków i otrzymujemy dotację pozwalającą na dalsze prace. Właściwe rozliczenie przyznanej dotacji i ponownie złożony wniosek pozytywnie zaopiniowany przez konserwatora i władze gminy, znajduje znów uznanie w Zarządzie Fundacji i otrzymujemy kolejną dotację. Mając zapas środków finansowych rozpoczęto odnowę Ołtarza Ukrzyżowania i gromadzono dokumentację dotyczącą konserwacji Ołtarza głównego .

Wiosną 2007r - Komisja zweryfikowała program konserwatorski remontu Ołtarza Głównego, przedstawiając równocześnie zalecenia do prowadzenia prac. Niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia konserwatorskiego ołtarz zostaje rozmontowany i zabrany do pracowni konserwatorskiej. W pozostałej w kościele części tzw. szafie ołtarza zostają wykonane odkrywki pozwalające na odtworzenie pierwotnego wyglądu ołtarza, efektem czego jest całkowita zmiana kolorystyki ołtarza.

Równocześnie do pracowni konserwatorskiej w Krakowie zostają zabrane obrazy Matki Bożej Gosprzydowskiej. Wraz z prowadzonymi pracami konserwatorskimi w kościele zostało wykonanych kilka drobnych ale ważnych prac; wykonanie stopni przy ołtarzach Serca Pana Jezusa oraz przy ołtarzu Ukrzyżowania, wykonanie stopy betonowej i zamontowanie nowej bramy wejściowej przy dzwonnicy, dokonano ponownej konserwacji ogrodzenia wokół kościoła oraz dzwonnicy, gromadzono materiał z ofiarowanego przez parafian drzewa , które przeznaczone zostaje na wykonanie bramy cmentarnej i słupków do ogrodzenia cmentarza.

Wraz z objęciem w miesiącu sierpniu administrowania parafią przez Ks. Krzysztofa Klimczaka wszystkie podjęte wcześniej zadania znalazły pełną akceptację. Z chwilą komisyjnego przekazania na koncie parafialnym pozostawał zapas środków finansowych pozwalający na kontynuowanie rozpoczętych prac. Na bieżąco trwały prace przy ołtarzu głównym. Ks. Proboszcz Klimczak trafną ręką podpisuje już w sierpniu wniosek na prowadzone prace przy ołtarzu głównym i udaje nam się pozyskać dotację Urzędu Marszałkowskiego.

Równocześnie trwały prace konserwatorskie przy obrazie Matki Bożej Gosprzydowskiej na płótnie wraz z sukienką. W listopadzie uzyskujemy pozwolenie na konserwację ambony, co pozwala na złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Konserwacja ambony prowadzona jest równocześnie z II etapem konserwacji ołtarza głównego, na to zadanie składamy wniosek do Starostwa powiatowego w Brzesku oraz UOZ w Krakowie . I znów satysfakcja i radość. Wszystkie wnioski zostają pozytywnie załatwione co pozwala na przyspieszenie prac przy ołtarzu i ambonie.

Dziś możemy się cieszyć że w odrestaurowanym ołtarzu głównym po prawie dwuletnim okresie nieobecności znów króluje nasza Gosprzydowska Pani.

Pragniemy podziękować wszystkim współpracującym członkom komitetu, również tym którzy z różnych przyczyn nie dotrwali do końca, dziękujemy współparafianom i ofiarodawcom oraz osobom które umożliwiały nam działalność. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Ks. Biskupa za wspieranie naszych działań, Panu Andrzejowi Cetera wraz z pracownikami za wręcz ojcowskie merytoryczne prowadzenie nas na każdym etapie, za wciąż otwarte dla nas drzwi swojego gabinetu by swoją radą i fachowością dzielić nasze problemy.

Dziękujemy Ks. Proboszczowi za dane nam wotum zaufania i po samorozwiązaniu społecznego komitetu włączenie nas w działalność Rady Parafialnej, by dalej wspólnie podejmować kolejne wyzwania.

Wierzymy mocno że czuwać nad nami będzie nasza Matka - Gosprzydowska Pani.

Maria Kurek
Eugeniusz Stochel

Podsumowanie to złożono na ręce ks. proboszcza w dniu 26 maja 2009r w uroczystość poświęcenia wystroju Kościoła oraz obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej Pocieszycielki Umierających.

Pragnę także nadmienić, że p. Maria Kurek oraz p. Eugeniusz Stochel zostali wyróżnieni srebrną odznaką "Za opiekę nad zabytkami" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Odznaczenie to zostało im wręczone podczas uroczystości poświęcenia wnętrza Kościoła i obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej. Wyróżnienie to wręczył p. Andrzej Cetera Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnowie.

Pani Marii oraz panu Eugeniuszowi gratulujemy tak zaszczytnego wyróżnienia jakim zostali odznaczeni. W osobie p. Marii i p. Eugeniusza Wojewódzki Urząd Zabytków docenił wszystkich członków Komitetu za troskę nad naszym kościołem parafialnym. Gratulujemy!

Ks. Krzysztof Klimczak - proboszcz