Rada Parafialna

"Jak dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie
sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał" (1P 4,10).
Jan Paweł II Adhortacja "Christifideles laici"

Świeccy są "pełnoprawnymi członkami Kościoła objętymi jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny jest "szukanie Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej" (Sobór Watykański II, konstytucja Lumen gentium).

Parafia jest "wspólnotą eucharystyczną, czyli zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym Kościołem. Ta zdolność wynika z tego, że parafia jest wspólnotą wiary oraz wspólnotą organiczną, czyli taką, która składa się z wyświęconych kapłanów i z innych chrześcijan, i w której proboszcz, reprezentujący biskupa diecezji (Sobór Watykański II, konstytucja Sacrosanctum concilium), jest hierarchicznym ogniwem łączącym parafię z całym Kościołem partykularnym.

Ewangeliczny obraz krzewu winnego i latorośli ukazuje nam jeszcze jeden podstawowy aspekt życia i misji świeckich: wezwanie do stałego wzrastania, dojrzewania i przynoszenia obfitszego owocu. (...) Człowiek w swojej wolności, wezwany jest przez Boga, by rósł, dojrzewał i przynosił owoc. Tego wezwania nie może on nie podjąć, nie może się uchylać od swojej osobistej odpowiedzialności. (...) Między Bogiem, który wzywa, a osobą, do której odpowiedzialności apeluje, zawiera się możliwość, a raczej konieczność integralnej i stałej formacji świeckich (...).

Jednym ze sposobów działalności świeckich w parafii jest istnienie Parafialnych Rad Duszpasterskich.

Ze Statutu Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej:

  1. Rada Duszpasterska stanowi (...) ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza Parafii (...) - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.
  2. (...) Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. (...)
  3. Przynależność do Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest funkcją honorową i dlatego z tej racji nie należy się jej członkom żadne wynagrodzenie.

Pod koniec października 2022 r. ukonstytuowała się nowa Rada Parafialna w składzie: