Suchy zbiornik powodziowy w Gosprzydowej - stan na dzień 21.01.2015

Informacja o działaniach zmierzających do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz o stanie pism odwoławczych w sprawie zadania - "Budowa zbiornika powodziowego w Gosprzydowej" - stan na dzień 21 stycznia 2015 r.

1. 7 maja 2013 r. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ogłosił przetarg (znak: 2013/S 090-153177) na Wykonanie usługi, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej między innymi dla zadań pn.: Część III zamówienia: "Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy - Etap 1 Zbiornik Gosprzydowa - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" (informacje na ten temat na naszej stronie).

2. W dniu 20.06.2013 r. ukazało się na stronach internetowych Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie określone w ogłoszeniu z dnia 07.05.2013 r. W ogłoszeniu tym czytamy: Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uznał ofertę KONSORCJUM FIRM LIDER: SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o. ul. Trybuny Ludów 15 30-660 Kraków PARTNER: CERMET-BUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie ul. Otwinowskiego 4 31-432 Kraków. Część III zamówienia: "Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy - Etap 1 Zbiornik Gosprzydowa - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - Kwota brutto: 3 675 960,78 PLN

3. W dniu 25.04.2014 r. odbyło się spotkanie firm projektowych oraz Inwestora tj. Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, wójtów gmin Gnojnik, Lipnica Murowana, Sekretarza Brzeska, radnych oraz innych osób.

Z Gosprzydowej w spotkaniu uczestniczyli p. Serafin Kazimierz -ówczesny radny, Czesław Gruca - ówczesny radny, Eugeniusz Stochel - OSP, Bogusław Wątor - przedsiębiorca.

Do chwili obecnej nie jest wiadomo według jakiego klucza były zapraszane osoby z Gosprzydowej. Z notatki służbowej spisanej z tego spotkania (przesłanej na prośbę Stowarzyszenia) nie wynikają jakiekolwiek ustalenia - notatka ze spotkania.

Jednak w piśmie MZMiUW z dnia 12.01.2015 r. znak: ZIP-451-9-58/13 skierowanym do Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej, dyrektor napisał o tym spotkaniu między innymi: "Odpowiedzi i wyjaśnienia przedstawione przez projektantów przyjęto ze zrozumieniem"

4. 17.09.2014 r. Lipnica Murowana spotkanie projektantów, inwestora, przedstawiciela RZGW, przedstawicieli urzędów gmin zainteresowanych w sprawie projektu. Z Gosprzydowej uczestniczył w spotkaniu p. Bogusław Wątor. W załączeniu notatka służbowa ze spotkania w dniu 17.09.2014 r. wraz z listą obecności.

5. Rada Parafialna w Gosprzydowej w dniu 16.10.2014 r. przesłała pisma do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Wójta Gminy Gnojnik oraz Wojewody Małopolskiego, wyrażając swoje zaniepokojenie pracami projektowymi dla budowy zapory i suchego zbiornika w Gosprzydowej - pismo w załączeniu.

6. 23.10.2014 r. w Urzędzie Gminy w Gnojniku odbyło się spotkanie Wójta Gminy Gnojnik z Radą Parafialną w Gosprzydowej. Tematem spotkania miało być omówienie sprawy budowy zbiornika powodziowego w kontekście między innymi bezpieczeństwa zabytkowego kościoła parafialnego oraz zagospodarowania centrum wioski. W spotkaniu tym nie uczestniczyli przedstawiciele firmy projektowej ani inwestora tj. Małopolskiego Zarządu Melioracji. W związku z licznymi pytaniami technicznymi dotyczącymi szczegółowych rozwiązań w projekcie i brakiem zgody rady parafialnej na lokalizację zbiornika w centrum wioski Wójt poinformował, że odbędzie się spotkanie inwestora i projektantów z mieszkańcami Gosprzydowej w dniu 6 listopada 2014 r. o godz. 16.30 w domu strażaka w Gosprzydowej. W załączeniu protokół ze spotkania w dniu 23.10.2014 r.

7. 29.10.2014 r. - Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej oraz Parafia wystosowały petycję do instytucji mogących powziąć stosowne kroki zmierzające do zmiany lokalizacji planowanego zbiornika Gosprzydowa. W piśmie przedstawiono obawy mieszkańców związane z planowanym przedsięwzięciem oraz domagano się pełnej i rzetelnej informacji odnośnie planowanych prac w naszej miejscowości - petycja w załączeniu.

A) W odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2014 r. Małopolski Zarząd Melioracji poinformował między innymi, że "realizacja zbiornika w projektowanej lokalizacji jest uzasadniona ze względów hydrologicznych, ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i spełni swoją rolę w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa powodziowego ogółu społeczeństwa w dolinie rzeki Uszwicy" - w załączeniu: pismo z dnia 05.12.2014r. znak: ZIP 451-9-52/13.

B) W odpowiedzi na pismo OSP, Stowarzyszenia oraz Parafii z dnia 29.10.2014 r. Ministerstwo Środowiska pismem z dnia 26.11.2014r. DZW-II-512-10/47803/14/KB poinformowało, że organem właściwym w sprawie budowy zbiornika jest Małopolski zarząd Melioracji w Krakowie - odpowiedź w załączeniu. Jednocześnie poinformowano, że Minister Środowiska jest organem administracji geologicznej właściwym do zatwierdzenia robót geologicznych niezbędnych do wykonania projektu.

Rozwijając temat pozwolenia na prace geologiczne przy projektowanym zbiorniku - należy dodać, że:

a) 16.05.2014 r. przedstawiciel firmy projektowej działając na podstawie udzielonego przez MZMiUW pełnomocnictwa wystąpił do Ministra Środowiska w celu uzyskania zatwierdzenia projektu prac geologicznych - w załączeniu pismo z dnia 16.05.2014r.

b) 07.08.2014 r. ukazało się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i UG Gnojnik obwieszczenie Ministra Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych - w załączeniu.

c) 27.08.2014 r. ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Gnojnik o zaopiniowaniu projektu robót geologicznych - w załączeniu postanowienie z dnia 27.08.2014r. RGPiOŚ.6540.1.2014.MW

d) 06.10.2014r. ukazało się tylko na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska zawiadomienie o zakończonym postępowaniu administracyjnym i możliwości zapoznania się z aktami sprawy jak również składania wniosków. W obwieszczeniu tym znajduje się również informacja, że zostaje ono przesłane do UG Gnojnik w celu podania do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Obwieszczenie zatem powinno znaleźć się na stronie internetowej UG podobnie jak informacja o wszczęciu postępowania.

e) 31.10.2014 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej wystąpiło do Ministerstwa Środowiska zgłaszając konkretne uwagi do prowadzonego postępowania i żądając przesłania pełnej dokumentacji prowadzonego postępowania - pismo w załączeniu.

W odpowiedzi Stowarzyszenie otrzymało:

f) W dniu 5.11.2014 r. ukazało się obwieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Gminy w Gnojniku o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska projektu prac geologicznych. Obwieszczenie z dnia 05.11.2014 r. oraz decyzja Ministra Środowiska z dnia 4.11.2014 r. znak: DGK-II-4710-1496/44472/14/AS w załączeniu.

g) W dniu 14.11.2014 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej złożyło odwołanie od decyzji Ministra Środowiska z dnia 04.11.2014 r. z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy - pismo w załączeniu.

h) 14.11.2014 r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Gnojniku pismo od projektantów o zgłoszeniu zamiaru wykonywania robót geologicznych. W zgłoszeniu tym wskazano przewidywany termin rozpoczęcia robót na dzień 02.12.2014r., przewidywany termin zakończenia robót nie został precyzyjnie określony "31.03.201" - zgłoszenie z dnia 14.11.2014r. L.dz.HK-2385/49/2325/14 w załączeniu.
Należy zaznaczyć, że decyzja Ministra Środowiska nie stała się ostateczna, gdyż procedura odwoławcza jest do dnia dzisiejszego w toku.

i) 17.12.2014 r. pismo Ministerstwa Środowiska znak: DGK-II-4710-100012/51296/14/MK wzywające Stowarzyszenie do uzupełnienia braków formalnych o pełnomocnictwo - pismo w załączeniu.

j) Odpowiedź z dnia 23.12.2014 r. Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej- przesłanie pełnomocnictwa udzielonego również przez osobę fizyczną - pismo w załączeniu.

8. 6.11.2014 r. spotkanie projektantów, inwestora oraz Wójta Gminy Gnojnik z mieszkańcami Gosprzydowej. Podczas spotkania podjęto uchwałę Zebrania wiejskiego upoważniającą sołtysa, radę sołecką, radnych oraz organizacje działające w wiosce do działań zmierzających do zmiany lokalizacji zbiornik. Mieszkańcy upoważnili Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej do zebrania podpisów popierających tę uchwałę.

9. Realizując uchwałę w zakresie zbierania podpisów osób popierających uchwałę Zebrania Wiejskiego (j/w) zostało zebranych 541 podpisów.

10. 08.12.2014 r. pismo Wójta Gminy Gnojnik do Wojewody Małopolskiego z informacją, że mieszkańcy Gosprzydowej nie wyrażają zgody na lokalizację zbiornika w centrum wioski i wniosek o ponowne rozważenie lokalizacji zbiornika - pismo z dnia 08.12.2014r. znak: RGPiOŚ.030.1.8.2014.MW w załączeniu.

11. W dniu 10.12.2014 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej wystosowało kolejną petycję do Wojewody, Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w sprawie sprzeciwu dla budowy zbiornika powodziowego załączając jednocześnie uchwałę zebrania wiejskiego z dnia 6.11.2014 r. oraz listę osób popierających uchwałę - 541 podpisów - pismo w załączeniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2014 r. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pismem z dnia 12.01.2015R. znak: ZIP-451-9-58/13 (w załączeniu) - poinformował, że:

Uwaga: Należy wyraźnie zaznaczyć, że zapis dotyczący obowiązku przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych z mieszkańcami przed podjęciem jakichkolwiek działań wynikał z opracowanej w 2010 r. "Koncepcji zwiększenia poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy". Fragmenty koncepcji w załączeniu.

12. 12.01.2015 r. - spotkanie projektantów i inwestora z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w Tarnowie p. Andrzejem Ceterą celem przedstawienia projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych przy zabytkowym kościele w Gosprzydowej.

O spotkaniu tym nie powiadomiono nikogo z mieszkańców, nawet Gospodarza parafii. Ks. Proboszcz wracając z zajęć szkolnych zainteresował się grupą osób debatujących przy kościele i tym sposobem wziął udział w spotkaniu. Pan E. Stochel informację o spotkaniu otrzymał prywatnie i również wziął w nim udział.

Podczas wizji lokalnej Konserwator Zabytków wstępnie odniósł się negatywnie do przedstawionych rozwiązań projektowych.