Spotkania w sprawie alternatywnej lokalizacji zbiornika Gosprzydowa

W dniu 05.03.2015r. o godz. 18.00 odbyło w Urzędzie Gminy się spotkanie Wójta Gminy Sławomira Paterka z przedstawicielami społeczności gosprzydowskiej. W spotkaniu udział wzięli sołtys wsi Gosprzydowej p. Dorota Musiał, proboszcz parafii, przedstawiciele rady sołeckiej, przedstawiciel OSP Gosprzydowa - p. Jan Biernat i p. Eugeniusz Stochel, prezes LKS Tęcza p. Golec Stanisław, radni - p. Sumara Ryszard i Paweł Prus, p. Kazimierz Serafin - przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej, właściciel firmy Goplast -p. Wątor Bogusław.

Na wstępie Wójt poinformował, że celem spotkania jest przedstawienie wstępnej propozycji zmiany lokalizacji suchego zbiornika Gosprzydowa z dotychczasowej lokalizacji (określony jako wariant I tj. z zaporą czołową na wysokości p. Biernata Jana w kierunku p. Staniszewskiego z zalewem przy maksymalnym piętrzeniu sięgającym w okolice zabudowań p. Ojczyk Elżbiety) na wariant II (alternatywny) z zaporą czołową zlokalizowaną około 100 m powyżej kościoła w górę rzeki (tj. prostopadle do rzeki na wysokości p. Gajca Franciszka w kierunku lasu Bodorzyna ) z zalewem przy maksymalnym piętrzeniu sięgającym na pogranicze Lipnica Dolna - Gosprzydowa.

Wójt Gminy poinformował, że Inwestor zadania - tj. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w uzgodnieniu z wojewodą małopolskim, widząc sprzeciw oraz brak akceptacji społeczności Gosprzydowej na realizację zadania w miejscu pierwotnej lokalizacji zaproponował mieszkańcom rozważenie możliwości przesunięcia planowanego zbiornika w lokalizację nr II tj. powyżej kościoła. Nowa zaprezentowana lokalizacja (wstępna koncepcja) jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gnojnik uchwalonego przez Radę Gminy w Gnojniku w styczniu 2014 r. (do wglądu na stronie: http://www.gnojnik.pl; na mapie zasięg oznaczono linią przerywaną niebieską, opisano symbolem 22-IP/WS1, teren zbiornika na mapie delikatnie zaszrafowany).

Lokalizacja ta, jak argumentował Wójt spowoduje, że "uchroni" się centrum wsi przed uciążliwościami zbiornika, nie zostanie zajęte boisko sportowe, plac zabaw, obiekt - przestrzeń publiczna, grunty bezpośrednie przy szkole, domu strażaka. Nie trzeba będzie obwałowywać i zabezpieczać kościoła ani budować przepompowni obok kościoła. Nowa lokalizacja spowoduje przesunięcie zbiornika poza ścisłe centrum wsi.

Jak przedstawił Wójt, mieszkańcy w tej chwili mają możliwość wypowiedzenia się na temat nowej lokalizacji. Ewentualna akceptacja spowoduje zerwanie umowy z projektantem na opracowanie dokumentacji w dotychczasowym miejscu i ogłoszenie przetargu przez MZMiUW na opracowanie dokumentacji w nowej lokalizacji - Gosprzydowa wariant II "nad kościołem".

W przypadku braku takiej zgody (na lokalizację w wariancie nr II) prace projektowe nadal będą kontynuowane w miejscu, w którym one są prowadzone (tj. wariant I), a efektem będzie opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia budowlanego na dotychczasową lokalizację zbiornika.

Ewentualna realizacja tego zadania po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń będzie się rozstrzygać w przyszłości i nie wykluczone, że powstanie on (w miejscu dotychczas planowanym -wariant I) nawet pomimo protestów i sprzeciwów mieszkańców, gdyż są możliwości prawne aby to wykonać.

Po zapoznaniu się z tymi informacjami zebrani przedstawiciele Gosprzydowej poinformowali, że:

Wójt zobowiązał się, że przedstawi dyrektorowi Małopolskiego Zarządu Melioracji stanowisko grupy mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniu.

Efektem spotkania z dnia 05.03.2015 r. było zorganizowanie w dniu 18.03.2015 r. kolejnego spotkania w tym samym temacie w składzie poszerzonym o przedstawicieli Inwestora oraz Projektantów.

W spotkaniu uczestniczył p. Sławomir Paterek Wójt Gminy Gnojnik, Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie p. Andrzej Żmigrodzki, przedstawiciel MZMiUW Inspektorat Rejonowy Tarnów p. Piotr Kapustka, projektanci z konsorcjum firmy SWECO i CERMET-BUD oraz przedstawiciele Gosprzydowej - między innymi p. sołtys Dorota Musiał, ksiądz proboszcz Krzysztof Klimczak, członkowie rady sołeckiej - p. Gazda Zdzisław, p. Radziejczak, przedstawiciele OSP Gosprzydowa p. Biernat Jan i Eugeniusz Stochel, prezes LKS Tęcza p. Golec Stanisław, radni - p. Sumara Ryszard i p. Paweł Prus, p. Kazimierz Serafin - przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej, mieszkańcy p. Wiesław Nowak, p. Barbara Goleniec, p. Wanda Prus, p. Janina Staniszewska.

P. Andrzej Żmigrodzki dyrektor MZMiUW przedstawił cel spotkania i ewentualnie dalsze działania w przypadku zmiany lokalizacji zbiornika Gosprzydowa. Następnie głos zabrali przedstawiciele projektanta, którzy zaprezentowali wstępną koncepcję lokalizacji zbiornika Gosprzydowa w II wariancie.

Następnie głos zabierali przedstawiciele Gosprzydowej, którzy wyrażali swoje obawy i opinie na temat Zbiornika Gosprzydowa, które były w podobnym tonie co po spotkaniu w dniu 05.03.2015 r.

Z wypowiedzi wynikały następujące wnioski:

Ustalono, że:

  1. Nie ma zgody na lokalizację w wariancie I,
  2. Należy zorganizować zebranie wiejskie w Gosprzydowej (szerokie konsultacje społeczne) i przedstawić lokalizację w wariancie II - lokalizacja zapory czołowej około 300 m powyżej kościoła,
  3. Inwestor powinien przedstawić:

W przypadku ewentualnej zgody właściwi decydenci ( np. Wójt Gminy, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa), powinni wskazać możliwości "rekompensaty" dla wsi z tytułu ponoszonych uciążliwości (np. wodociągowanie, kanalizacja).

Wstępnie ustalono, że zebranie wiejskie ( na temat lokalizacji zbiornika w II wariancie) odbędzie się około 10 kwietnia br.

Termin ostateczny zostanie ustalony i potwierdzony odpowiednio wcześniej, tak aby można było odpowiednio wcześniej skutecznie powiadomić mieszkańców o zebraniu.